PMO

Wat is een PMO
Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden om de gezondheid van werkende mensen te bewaken en te bevorderen. PMO bestaat uit onderzoek van de gezondheid, en activiteiten (interventies) om de gezondheid te verbeteren, als daar op basis van het onderzoek een reden voor bestaat. PMO is primair bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kan men met PMO ook een beeld krijgen van de gezondheid van groepen werknemers. Voor individuele werknemers, maar ook voor een groep kan men activiteiten (interventies) opzetten ter bevordering van de gezondheid.

Is PMO verplicht?
Artikel 18 van de Arbowet legt werkgevers de verplichting op om PMO aan hun werknemers aan te bieden: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De werkgever moet een PMO aanbieden aan de werknemers, en neemt ook de kosten van PMO voor zijn rekening. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon van het bedrijf.

Werknemers zijn wettelijk niet verplicht tot deelname aan PMO. Er kan evenwel een verplichting bestaan op grond van de CAO. Dit is het geval in enkele branches met aanzienlijke arbeidsrisico's, zoals het beroepsgoederenvervoer. Men kan de CAO hanteren als middel om de deelname aan het PMO krachtig te stimuleren. Dat vraagt een gedegen en effectieve voorlichting van de werknemers in de betreffende bedrijfstak.

Wat is de relatie van PMO met andere activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden?
De informatie uit een PMO kan die uit de RI&E aanvullen. Risico's in het werk kunnen met een PMO bevestigd of bekrachtigd worden. Niet met de RI&E gevonden knelpunten kunnen bij PMO juist weer wel aan het licht komen, zoals knelpunten op het terrein van psychische en sociale belasting in het werk. Het PMO kan dus worden ingezet als instrument voor aanvullende risico-inventarisatie bij groepen werknemers.  RI&E en PMO zijn dus allebei van belang voor de beheersing van de risico's in het werk. PMO maakt de RI&E niet overbodig!